ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР


19:00 ч
Голям салон
14+
„„ТЕЛЕПОРТ”


ТЕЛЕПОРТ е ТЕЛЕПОРТ опит върху взаимодействието на танц и технологии, чието действие
пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното.
Пърформансът фокусира вниманието върху подскоците между on и offline и до колко
действията в единия свят влияят на другия и обратно. Равни ли са тези светове и можем ли да
живеем само offline? А може ли само online да се живее?
.
Идея: Владислав Илиев, Живко Желязков
Хореограф: Живко Желязков
Асистент хореограф: Вяра Болградова
Танц: Изабел Миткова
Музика: Иван Шопов
Визуална среда: studio Phormatik.

Notch дизайнер: Михаил Илиев
3D среда: Михаил Илиев, Матьо Дервенков
Осветление и мапинг: Владислав Илиев
Фотограф: Марин Кафеджийски
Продуцент: Атанас Маев

***********************************
TELEPORT is experience on the interaction of dance and technology, the action of which transports
the viewer from the stage environment to the digital space and vice versa.
The performance focuses attention on the jumps between on and offline and how much actions in
one world affect the other and vice versa. Are these worlds equal and can we only live offline? And
can we only live online?
Idea: Vladislav Iliev, Jivko Jeliazkov
Choreographer: Jivko Jeliazkov
Rehearsal Director: Vyara Bolgradova
Dance: Isabel Mitkova
Music: Ivan Shopov
Visual environment: studio Phormatik.
Notch designer: Mikhail Iliev
3D environment: Mihail Iliev, Matio Dervenkov
Lighting and mapping: Vladislav Iliev

Photographer: Marin Kafedzhiiski
Producer: Atanas Maev

КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ