ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР


19:00 ч
Голям салон
14+
 ТЕМЕЛ - танцово представление на компания Дерида
Темел е спектакъл, изграден върху личното усещане за връзката с корена. Дали сме се
отдалечили от корена си? А можем ли да се върнем там? Искаме ли? До колко общият
ни културен код ни унифицира или напротив – прави ни уникални?
  Хореограф: Живко Желязков
  Музика: Иван Шопов
  Вокал: Ася Пинчева
  Гайда: Георги Маринов (Хорхе)
  Костюми: Ника Илиева
  Реквизит визия: Георги Тодоров
  Танц: Ивона Машова, Марина Харалмбова, Николай Райчев, Изабел Миткова
  Продуцент: Атанас Маев
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата на
Република България, направление “Танц” и “Разпространение"
--------------------------------
Temel is a performance built on a personal sense of connection with the root. Have we drifted away
from our roots? Can we go back there? Do we want to? To what extent does our common cultural
code unify us or, on the contrary, make us unique?
  Choreographer: Jivko Jeliazkov
  Music: Ivan Shopov
  Vocal: Asya Pincheva
  Bagpipes: Georgi Marinov (Jorge)
  Costumes: Nika Ilieva
  Prop vision: Georgi Todorov
  Dance: Ivona Mashova, Marina Haralmbova, Nikolay Raychev, Isabel Mitkova
  Producer: Atanas Maev